Thursday, September 18, 2008

Thành Kính Phân Ưu

PHÂN ƯU
Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
vừa nhận được tin buồn:
Cụ Bà Cung Thị Toàn

Pháp danh Phúc Tuệ
Là HIỀN THÊ của Niên Trưởng
TOÀN PHONG, NGUYỄN XUÂN VINH
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại
Vừa quy tiên vào lúc 1 giờ 40 sáng thứ Tư 17 tháng 9 năm 2008
(nhằm ngày 18 tháng 8, năm Mậu Tý),
tại bệnh viện El Camino, Mountain View , California , USA .
Hưởng thọ 77 tuổi.
Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang thành Kính phân ưu cùng Niên Trưởng Nguyễn Xuân Vinh và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Cung Thị Toàn sớm an nghỉ
nơi cõi vĩnh hằng.
Thành kính phân ưu
Orange County , ngày 18 tháng 9 năm 2008
Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

No comments: